สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย;Property Management of Chulalongkorn University

Onestop ID
Agencies
  • สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย;Property Management of Chulalongkorn University
Locations
Contact
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย;Property Management of Chulalongkorn University is an operator listed on the Transitland open data platform. Transitland sources data for this operator from 1 GTFS feed. สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย;Property Management of Chulalongkorn University provides transit services in the following locations: Thailand, Bangkok Metropolis, Bangkok; Thailand, Bangkok Metropolis.

Source Feed(s)

Transitland fetches and imports data from one or more source feeds for each operator. Learn more about operators and source feeds in the Transitland documentation.

Source feed Onestop IDSource specAssociation typeMatched GTFS agency Links to view
GTFSAssociated Feed สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย;Property Management of Chulalongkorn University Feed Archived feed versions

Operator Service